NG KERK RANTZKLOO K F

Adres :

Pos Adres :

Telefoon :

Faks :

E-pos :

Kantoor Ure :

Longwoodweg 17, Kloof, Durban,3610

Posbus 387, Gillitts, 3603

031 767 3072

086 514 1434

krantzkloof@telkomsa.net

Maandag / Woensdag / Vrydag van 08:30 tot 12:30

Copyright © 2017 NG Kerk Krantzkloof.                                                                                                                                                                                                                                          Webwerf deur iT-DOC

EREDIENSTE:


Word elke Sondagoggend gehou om 8:30. Lofprysing begin reeds 8:20. Lofsangdienste word een maal per maand in die aand gehou en lidmate word per sms uitgenooi.


AFKONDIGINGS EN SPREUKBEURTE:


Afkondigings moet voor  9 uur Maandag-oggend by die kerkkantoor ingedien word vir goedkeuring.

Spreukbeurte word slegs in die vorm van video opnames gedoen, en word beperk tot maksimium 3 minute. Reel met Ds. Jan Viljoen om die opnames te doen en voor te lê vir goedkeuring.
NUWE INTREKKERS:


Ons wil julle graag persoonlik ontmoet na afloop van die erediens en ’n koppie tee of  koffie saam geniet. Hier by ons kan jy lekker inskakel of jy nou jonk, middeljarig of al afgetree is, ons het plek, aktiwiteite en bedieninge vir almal. Kom word deel van ons Krantzkloof familie. Meld net aan in die voorportaal na die diens of  kontak die kerkkantoor sodat ons julle besonderhede kan kry en ook die nodige admin werk kan afhandel.


KATEGESE:

Elke Sondag gedurende die skoolkwartaal. Katkisante wat Belydenis wil aflê, moet asseblief by die leraar aanmeld. Volwassenes wat belydenis wil aflê, moet asseblief die leraar kontak.


KINDERKERK:

Vind elke Sondag plaas behalwe tydens skoolvakansies, lang naweke en spesiale dienste soos Sangdienste.


HUUR VAN GEBOUE:

Vir Kerkfunksies is daar geen kostes nie maar die volgende vorm kan hier afgelaai word en moet na die kerkkantoor teruggestuur word. 

Vir privaat funksies se kostes moet die kerkkantoor gekontak word en dieselfde vorm ingevul word.


REKWISISIES:

Indien u enige onkostes moet verhaal of aansoek wil doen vir fondse kan die vorm hier afgelaai word en na die kerkkantoor gestuur word.
BYDRAES:


Bydraes word nie maandeliks by huise gekollekteer nie. Koeverte vir maandelikse bydraes is in die voorportaal beskikbaar asook ‘n kaartfasiliteit wat na afloop van die diens by Kleinkrantz beskikbaar is. Die maklikste is om ‘n aftrekorder by jou bank te reёl. Ons kerk se rekening besonderhede is:NG Kerk Krantzkloof ;  ABSA 119 058 0292 ; Tak: Church Rd, Pinetown.


BETROKKENHEID:

Elke lidmaat behoort by ten minste een gemeentelike of streeksaktiwiteit, bo en behalwe die erediens, betrokke te wees. Daar is vier Diensgroepe ( Aanbidding, Opbou, Uitbou en Ondersteuning ) met verskeie bedieninge. Die webblad sal jou help om te besluit waar jy ook spesiaal kan inpas. Sien ook “Ontdek jou Gawes”
DOOP:


Geskied op die eerste Sondag van die maand. Doopouers moet asseblief DRIE maande voor die doop ‘n inligtingstuk en vorm by die kerkkantoor afhaal of aflaai (sien admin vorms) waarna die leraars gekontak moet word om ‘n afspraak te reёl vir ‘n gesprek.


NAGMAAL:

Nagmaalsdienste word vyf maal per jaar gehou soos op die dagboek aangedui.


HOSPITALISASIE EN SIEKTE:

Stel die kerkkantoor, leraars of streekleier asseblief dadelik in kennis.
HUWELIKE:


Voornemende huwelikspare moet asseblief 3 maande voor die huweliksdatum die leraars kontak om die datum en tyd vas te stel en ‘n inligtingstuk af te haal (sien admin vorms).


STERFGEVALLE:

Stel die leraars en streekleier dadelik in kennis en haal ‘n inligtingstuk af by die kerkkantoor (of laai af) om jou te help met die reëlings.


INSETTE:

Elke lidmaat is belangrik en die kerkraad wil graag u insette en voorstelle oor die bestuur van die gemeente, aktiwiteite, erediens ensovoorts ontvang. Daar is ook ’n Forum op die webblad om idees met ander lidmate te deel en te bespreek


DATABASIS:

Sorg asseblief dat julle besonderhede opgedateer word indien nodig. Die “Besonderhede van Lidmate” vorm is in die voorportaal beskikbaar of dit kan ook afgelaai word van hierdie webblad en terug gefaks word na die kerkkantoor sodat julle gegewens korrek aangebring kan word.
GEBED:


Vorm ‘n integrale deel van die gemeente. Sondag-,en Vrydagoggende word spesiaal ingerig vir gebed.


SELGROEPE:

Alle lidmate wat by ‘n weeklikse selgroep wil inskakel, moet asseblief  vir Frans Budding of die kerkkantoor kontak. Daar is ook maandelikse selgroepe wat elke vierde Woensdag van die maand byeenkom. Vir meer inligting - sien selbediening
LITERATUUR:


Die “Kerkbode” is gereeld in die ingangsportaal beskikbaar. ‘n Plaaslike nuusblaadtjie van die gemeente Die Krantzduif word kwartaaliks uitgereik.


MALVERN KINDERHUIS:

Die gemeente is verantwoordelik vir Tambotiehuis se kinders en persoonlike behoeftes, soos verjaardae, kerkfunksie, naweekouers, vakansies en alledaagse behoeftes.
ALGEMENE INLIGTING